Tổng hợp toàn bộ file shortlist các vị trí cầu thủ có trong box, file nào delete thì reply mình upload lại nhé.
http://www.fshare.vn/file/6CW84MIFAVAI
http://www.fshare.vn/file/88986WQOV5SA
http://www.fshare.vn/file/KRX4GNO6JWN9
http://www.fshare.vn/file/6EAWF5675WU7
http://www.fshare.vn/file/YZUXXMYRMJL1
http://www.fshare.vn/file/QKCQDDJAHBV6
http://www.fshare.vn/file/3SHQZIBQIZ9X
http://www.fshare.vn/file/SSEC6J15D6IR
http://www.fshare.vn/file/YQJ6WUBMZSSA
http://www.fshare.vn/file/UZ7OKJPO2VZ3
http://www.fshare.vn/file/NNZRJ72EJAG9
http://www.fshare.vn/file/5ZB8ZYJM7VHG
http://www.fshare.vn/file/2DFR8M6PSK7Y
http://www.fshare.vn/file/G4X3D9XN7R1I
http://www.fshare.vn/file/ERD8SZDKF7HK
http://www.fshare.vn/file/W4IWRUNFX7UG
http://www.fshare.vn/file/JNH65XYRPW85
http://www.fshare.vn/file/Q6CWACO5ATZ9
http://www.fshare.vn/file/T8CPAYROSQ1K
http://www.fshare.vn/file/LJL6PVWODKE3
http://www.fshare.vn/file/OMU3NRMIFBZT
http://www.fshare.vn/file/UUIMERFKBLSW
http://www.fshare.vn/file/R52MQHWVE553
http://www.fshare.vn/file/TFC9YRPW84KA
http://www.fshare.vn/file/YH9IJUGDB39P
http://www.fshare.vn/file/2OW9BJINH775
http://www.fshare.vn/file/I1A5K5Q2O2ZG
http://www.fshare.vn/file/VXTY4C5EB4C2
http://www.fshare.vn/file/776XWHD49PFR
http://www.fshare.vn/file/GMHAPFP2SMET
http://www.fshare.vn/file/TQYESIWOH3NQ
http://www.fshare.vn/file/YU1A133W3C5I
http://www.fshare.vn/file/XCJIL7VL15C1
http://www.fshare.vn/file/21MV61CB929U
http://www.fshare.vn/file/6UHJ2B5ITCZN
http://www.fshare.vn/file/XF2Q7L4IZ4C2
http://www.fshare.vn/file/PCA4HUGIXWHB
http://www.fshare.vn/file/58G9ODI5Z8VH