xavi, indiesta và deco đâu rồi mà ông lại phải mang Fabregas về thế kia, thừa tiền hay là cheat thế ??