Đến hẹn lại lên, mình còn dư key nên ai lẹ tay thì được.
FMRTE 23: FMR22-10261-22049-113PX-PDK1W
FMRTE 24: FMR23-10228-46810-657CP-AG4XO
FMRTE 21: FMR22-10156-24996-126SM-21SDQ