Minh đang chơi FA manager 2002. Nay muốn cài chơi trong win10 64 bit thì cài không được. Có bạn nào đã cài và chơi được vui lòng chỉ giáo. Xin cảm ơn các bạn