Skin do một thành viên FMVN phát triển.

  • Gồm 2 bản: background đen và bản có thể thay được background
  • Xem được CA/PA nếu có in-game editor
Download:

https://drive.google.com/file/d/1Y9c...Q8C87Bwo0/edit

https://news.fm-vn.com/2022/01/14/fm-22-pc-trung-skin/