Mình chỉ thích sử dụng miễn phí thôi. Có phiên bản nào miễn phí không bạn