chung kết CWC,mỗi đội đá 16 quả,tổng cộng 2 bên trượt 9 quả