Đây là cách để dùng các tactic trên máy tính vào bản Touch trên máy Ipad

1 - Cài Itunes
2 - Kết nối Ipad với máy tính, đợi sync hoàn tất.
3 - Chọn thiết bị, vào File Sharing
4 - Chọn FM Touch
5 - Chọn Add File...và chọn file tactic
6 - Done. Thoát và có thể dùng.

Khi vào bản Touch và load tactic, nhớ lui lại 1 folder phía trước folder tactic để thấy file tactic vừa import.