https://www.facebook.com/groups/1372...3145714063636/

Face pack gồm hơn 47000 mini face cut-off của player và staff.
- Dung lượng: 2,2 GB
- Yều cầu máy trống bộ nhớ 5 GB để dễ dàng giải nén
- Link https://drive.google.com/file/d/1dwo...c7fy9ELmCUQvUg

- Hướng dẫn setup:
+ Down file từ đường link trên
+ Giải nén file ra và đổi tên file thành "person"
+ Coppy file vừa đổi tên vào đường dẫn Android/data/football.manager.games.fm19.mobile/files/installed/graphics/pictures/
+ Xoá bỏ file "players" đi
+ Vô game chỉnh Setting -> Reload Skin để tận hưởng
*Notes: Nếu đã Reload Skin mà vẫn ko hiện Face thì vào đường dẫn Android/data/football.manager.games.fm19.mobile/files/installed/application_support/Sports Interactive/Football Manager 2019 Mobile/normal/Caches rồi xoá hết mấy file bên trong rồi vào game Reload Skin lại.