https://uphinhnhanh.com/image/1RncTR
https://uphinhnhanh.com/image/1Rnqw0
https://uphinhnhanh.com/image/1RnrgC
https://uphinhnhanh.com/image/1RnOmO

Cho mình hỏi mua cái nào để edit đội bóng, cầu thủ và clb ấy nhỉ, giống fmrte ấy, thanks!