Như tiêu đề, mình đang chơi trên ipad, có list wonderkid từ PC nhưng không biết làm cách nào để import vô bản touch, nhò mọi người chỉ giúp.
Thanks