Đây là list wonderkis trong FM18 có chỉ số

CA >= 115

PA >= 145

Tuổi lớn nhất là 21.


File tổng hợp
http://www.fshare.vn/file/TZB7VHGNLQOX

GK http://www.fshare.vn/file/5JZ359HFFJ6W

DC http://www.fshare.vn/file/3551ENV4PV3F

DR http://www.fshare.vn/file/CNYKQOYKL12Y

DL http://www.fshare.vn/file/WVE2UTBRMKQQ

DM http://www.fshare.vn/file/58HFFMKQP3X6

MC http://www.fshare.vn/file/SVQTK4LBLRQ4

MRL http://www.fshare.vn/file/OGWZXH9KRWWN

AMC http://www.fshare.vn/file/SX3AXJNCJE1O

AMRL http://www.fshare.vn/file/8UBRNO7OKGBZ

ST http://www.fshare.vn/file/QGTFGQZH9GAT