Roles này có thể coi là mẫu nhạc trưởng toàn diện, vì thế đòi hỏi chỉ số cả 3 cột.

Chỉ số Key >= 12

Chỉ số Preferable >=12

Lọc ra được 5 anh , vãi cả roles