thật ra tui giả bộ trả lời sai cho mấy bạn vào thể hiện thôi