vậy là theo luật có thể mình gặp hịp ngố hoặc quỷ khóc thần sầu rồi