Arsenal của bác nổ to vãi. Tạm chấp nhân ở vị trí thứ 4 vậy !