trách số phận đen đủi thôi điểm mình cũng đâu phải thấp,vậy mà...