Chưa cầm Blackburn nhưng mà gặp thì đá cù nhầy rất khó chịu