ban nick vĩnh viền bạn vang_anh vì pót xxx lên shoutbox. bất cứ ai tái phạm ban nịck vĩnh viễn không cần thông báo