Để ý thì thấy cáo mỗi Javier Zanetti đc in nghiêng